IO4 – Map social change: Youth engagement for GLAM recovery – The GLAMers Project

IO4 – Map social change: Youth engagement for GLAM recovery

IO4: Mapa društvenih promjena: Angažman mladih za oporavak GLAM-a

Rezultat 4 ima za cilj mapiranje društvenih promjena koje se očituju kroz angažman mladih u oporavku GLAM-ova. Dok O1, O2 i O3 naglašavaju ponovno rođenje GLAM-a u smislu angažmana mladih, O4 dovršava ovaj pristup naglašavajući društvene vrijednosti u kojima je mladost srž.
Inovativni karakter O4 počiva, prvo u promicanju bogatstva aktivnosti mladih kao pokretača oporavka GLAM-a, a drugo u naglasku glasova mladih osoba koji ukazuju na vrijednost sinergija između mladih i GLAM-a.
Očekuje se da će mladi ljudi u jednom dijelu će doprinijeti rješavanju izazova povezanih s pandemijom.

Partneri u projektuProjekt GLAMers financiran je iz programa Europske unije Erasmus +. Ova web stranica i sav njezin sadržaj predstavljaju stavove samo njezina autora. Europska komisija ne smatra se odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.

[Broj projekta: 2020-1-CY02-KA227-YOU-002022]